Videz anke Kalico (homonimo)
Kalico esas vazo sakra en qua sacerdoto sakrigas vino dil eukaristio.