Glosario di arkitekturo

Ta pagino es Glosario di arkitekturo:

Indexo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Redaktar

 • Abutmento - konstrukturo, masivo petra, destinita a suportar pulso.
 • Apsido - micirklo qua formacas la fundo di baziliki pagana, e divenis la santuario di baziliki Kristana.
 • Arkado - konstrukturo qua havas la formo di arko, qua su apogas a pilastri o koloni qui posibligas subpaso.
 • Arkitravo - infra parto dil entablamento qua su apogas sur la kapiteli di la koloni.
 • Arko - konstrukturo qua havas la formo di kurvo.
 • Aristo - interseko-lineo di du plani.
 • Astragalo - muluro pozita sur kolono, inter la fusto e la kapitelo.
 • Atiko - supera parto di edifico, ordinare ornita per pilastri, e di qua la rolo esas disimular la tekto.
 • Atriumo - (che la Romani antiqua) korto interna, generale cirkondata da portiko apertata.


B Redaktar

 • Balustrado - rango formacita ek balustri, generale horizontala.
 • Basamento - infra parto (bazo) videbla di edifico, qua jacas sur la fundamento.
 • Baziliko - che la Romani antiqua : edifico rektangula, divida aden plura avi de rangi de koloni - uzita kom seanceyo di la tribunali o kom rendevueyo.
 • Basa Reliefo -
 • Bosajo - saliajo sur la surfaco di muro, destinita a talieso, skulteso figurala od ornamentala.
 • Brise soleil - projetanta flosi o tendeti qua ombrizas fenestri de direta sunolumo.
 • ronda fenestro (Œil-de-bœuf)

C Redaktar

 • cipo - mikolono sen kapitelo, qua simulas kolono ruptita, quan l'antiqui erektis kom monumento funerala, quan li lokizis sur la voyi por indikar la direcioni, od en la loki konsakrita da ta o ca eventaji memorinda.
 • Cirkulado - referas a la maniero homi circulas ed interagas kun edifico.


D Redaktar

E Redaktar

 • Estrado - parto elevita super plankosulo di chambro, di chambrego, di salono, sur qua onu lokizas lito, trono, katedro, edc.

F Redaktar

 • Frontono - ornivo qua quaze kronizas l'enireyo precipue di edifico, a qua havas kom bazo la kornico dil entablemento.

G Redaktar

 • geblo - parto supra di la muro, qua finas per pinto qua portas l'extremajo di la kolmo-trabo di la tekto-karpenturo.

H Redaktar

J Redaktar

 • Jagati - elevita surfaco, estrado sur qua Indiana templo es pozata.

K Redaktar

 • Kornico - kontinua kronizuro en saliajo di elemento od edifico.

L Redaktar

 • Lintelo - traverso ye qua konsistas la parto supra di pordo, di fenestro kun aperturo rektangula, e subtenanta la masonuro.
 • Lojio - singla ek la mikra dividuri di spektaklo-chambrego, qua kontenas tri, quar, kin o sis plasi.

M Redaktar

 • Modiliono - sorto di konsolo, qua havas la formo di voluto duopla, salienta, sub la pluv-gutifilo di la kornico.
 • Muluro - ornamento prolongebla, uniforma, salianta, en produkturo di arkitekturo o di menuzo.

O Redaktar

 • Ogivo - arkado ek du arki qui interkrucumas formacante angulo kurvo-linea, akuta.

P Redaktar

 • Paviliono - edifico qua superstacas la konstrukturi cetera per l'alteso di la tekto-karpenturo.
 • Portiko es konstrukturo uzata por l'exerci gimnastikala, ek fosti qui suportas trabo transversa a qua esas suspendita la rigi.

Q Redaktar

 • Quadro - petro-bloko qua esas taliita (o qua esos taliita) por esor uzebla kom parto di domo, di edifico.

R Redaktar

S Redaktar

 • Sofito - la suba parto di plafono, di arkitravo, e.c., ornita ye rozfenestri, e.c.

T Redaktar

 • Traveo - la spaco inter du suportili (trabi, koloni, pilastri, e.c.)
 • [Traverseto]] - mikra parto maxim ofte en ligno ma anke en metalo, servanta per suporto o konio.
 • Timpano - spaco quan cirkondas la tri kornici di frontono, qua destinesas recevor basa reliefi, ornamenti.

V Redaktar

 • Verando - teraso tektoza qua formacas peristilo.
 • Voluto - ornamento spiralforma en la kapitalo di kolono (precipue en la klasifiko-grupo "ionika"), di konsolo, di modiliono.
 • Vulto - konstrukturo di qua la suprajo esas kurvatra, ek asembluro de quadri infre-kono-trunka qui interapogas.