Novodevichy kuvento

Novodevichy kuvento, anke konocita kom Bogoroditse-Smolensky monakeyo es klostro.

Novodevichy Convent 2.jpg